Skip to main content
 x 
Winkelwagen - € 0,00

Winkelwagen

Winkelwagen is leeg

Leveringsvoorwaarden De Houtkachel Farm

Artikel 1. Algemeen

1.1 In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: ‘Klant': De (potentiële) klant van zaken en/of diensten geleverd door De Houtkachel Farm.

1.2 Deze leveringsvoorwaarden zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk onder ‘Leveringsvoorwaarden' op de site van De Houtkachel Farm Op verzoek van de klant wordt door De Houtkachel Farm een exemplaar per post verstuurd.

1.3 Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de klant en De Houtkachel Farm.

1.4 Wanneer de klant een kachel van De Houtkachel Farm koopt, wordt op de factuur voor de acceptatie van de Leveringsvoorwaarden getekend.

1.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Leveringsvoorwaarden en in eventuele andere overeenkomsten ten behoeve van De Houtkachel Farm worden overeengekomen, gelden ook voor tussenpersonen en andere derden die door De Houtkachel Farm worden ingeschakeld.

1.6 Afwijkingen van deze Leveringsvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met De Houtkachel Farm worden overeengekomen.

1.7 Indien (een) bepaling(en) van deze Leveringsvoorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze Leveringsvoorwaarden volledig van kracht blijven. De Houtkachel Farm en de klant zullen dan in overleg (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

1.8 De Houtkachel Farm heeft te allen tijde het recht deze leveringsvoorwaarden en de inhoud van de site van De Houtkachel Farm te wijzigen.

Artikel 2. Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen gedaan door De Houtkachel Farm zijn bindend tenzij duidelijk een menselijke vergissing in het spel is. De Houtkachel Farm behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen te veranderen of in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid.

2.2 De administratie van De Houtkachel Farm geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan De Houtkachel Farm verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van de door De Houtkachel Farm verrichte leveringen . De Houtkachel Farm erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Leveringsvoorwaarden erkent de klant dit eveneens.

Artikel 3. Prijzen, tarieven en betaling

3.1 Alle prijzen van de aangeboden zaken zijn in Euro’s en inclusief omzet belasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, maar exclusief bezorgkosten tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Indien de klant in gebreke blijft, behoudt De Houtkachel Farm het recht voor alle incassokosten aan de klant in rekening te brengen.

3.3 Bij niet nakoming door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is De Houtkachel Farm gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten.

3.4 Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van De Houtkachel Farm totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan De Houtkachel Farm zijn voldaan.

3.6 De geleverde goederen of diensten dienen door de klant bij levering betaald te worden tenzij expliciet schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 4. Leveringen en Leveringstermijnen

4.1 De levertijd wordt bij de orderbevestiging mondeling of schriftelijk overeengekomen.

4.3 De Houtkachel Farm rekent standaard een bijdrage in de bezorgkosten.

4.4 De door De Houtkachel Farm opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.5 Wanneer de overeengekomen levertijd, om welke reden dan ook, door De Houtkachel Farm overschreden wordt, zal De Houtkachel Farm de klant hiervan onmiddellijk in kennis stellen. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid de overeenkomst met De Houtkachel Farm te ontbinden, door dit via e-mail, brief of fax aan De Houtkachel Farm te melden. Artikel

5. Overmacht en/of andere bijzondere omstandigheden

5.1 De Houtkachel Farm is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe is verhinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling, of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 6. Risico en verhaalschade

6.1 Het risico tijdens het transport van het door de klant bestelde product is voor De Houtkachel Farm op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product over op de klant.

6.2 De Houtkachel Farm is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade welke wordt veroorzaakt door installatiefouten door derden uitgevoerd. Artikel

7. Bestellingen en Communicatie

7.1 De Houtkachel Farm kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen, onduidelijkheden in orders en/of bestellingen of mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en De Houtkachel Farm, dan wel tussen De Houtkachel Farm en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en De Houtkachel Farm.

Artikel 8. Klachten

8.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door De Houtkachel Farm serieus en binnen redelijke termijn in behandeling worden genomen.

8.2 De klant dient een klacht kenbaar te maken onder vermelding van het factuurnummer.

8.3 Klachten aangaande breuk of onjuiste levering ( indien bijvoorbeeld andere artikelen zijn geleverd dan aangekocht ), dient de klant binnen twee dagen na ontvangst van de bestelling te melden bij De Houtkachel Farm.

8.4 Door De Houtkachel Farm wordt het retourproces met de klant besproken. Indien de houtkachel wordt teruggehaald bij de klant wordt het orderbedrag per omgaande gerestitueerd, zodra de bestelling in goede orde is teruggekomen in het magazijn van De Houtkachel Farm.

8.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van De Houtkachel Farm schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal De Houtkachel Farm de klant hiervan per brief, fax of e-mail in kennis stellen. De Houtkachel Farm heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 9. Persoonsgegevens

9.1 Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt ter uitvoering van de bestelling van de klant en niet aan derden ter beschikking worden gesteld.

9.2 De klant kan te allen tijde inzage krijgen in de gegevens van de klant die zijn opgenomen in het bestand van De Houtkachel Farm. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te eisen, indien deze gegevens niet correct zijn.

Artikel 10. Diversen

10.1 De Houtkachel Farm zal in ieder voorkomend geval waar de Leveringsvoorwaarden een rol spelen, naar redelijkheid en billijkheid handelen. Aan een soepele naleving van de Leveringsvoorwaarden zullen echter nooit rechten kunnen worden ontleend.

10.2 De Houtkachel Farm staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 62703684.

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillenregeling

11.1 Op alle aanbiedingen, aankopen en overeenkomsten van De Houtkachel Farm is het Nederlands recht van toepassing.

11.2 Geschillen tussen De Houtkachel Farm en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter zitting houdend te Arnhem.

De Houtkachel Farm is te bereiken op